Dr. sc. Sanda Mustapić, dr. med., nakon stjecanja titule doktora medicine i položenog stručnog ispita odlazi raditi kao postdoctoral research fellow na Medical College of Wisconsin, SAD. Po povratku iz SAD radi kao asistent na Medicinskom fakultetu u Splitu. Godine 2013. stječe titulu doktora znanosti. Specijalizaciju iz gastroenterologije provodi u KB Dubrava gdje radi i nakon položenog specijalističkog ispita. Član je multidisciplinarnog tima KB Dubrava za liječenje pacijenata oboljelih od karcinoma debelog crijeva. Autor je i koautor više znanstvenih radova te sažetaka indeksiranih u Current Contentsu.