b

Stručna biografija

dr. med. Ozren Vinter

specijalist internist, subspecijalist kardiolog

Ozren Vinter rođen je 1981. godine u Zagrebu gdje je završio osnovnu i srednju školu. 2005. diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Jednogodišnji staž završio je u razdoblju od 2005. do 2006. u KBC “Sestre milosrdnice” nakon čega je je položio stručni ispit i stekao licencu za samostalni rad. OD 2007. do 2011. bio je specijalizant interne medicine u KBC “Sestre milosrdnice” te je u 7. mjesecu 2011. položio specijalistički ispit i postao specijalist interne medicine. Od tada radi na Zavodu za bolesti srca i krvnih žila (2015. godine Zavod je postao Klinika za bolesti srca i krvnih žila). 2016. položio je subspecijalistički ispit te postao subspecijalist kardiologije. U svom svakodnevnom radu bavi se neinvazivnom (EKG, Holter EKG, klinički pregled, transtorakalna ehokardiografija, 3D trastorakalna ehokardiografija, transezofagusna i 3D transezofagusna ehokardiografija) i invazivnom kardiologijom (koronarografija, invazvna studija hemodinamike srca i biopsija miokarda).

Sudjeluje u nastavi na Medicinskom fakultetu u sklopu nastavnih jedinica “Temelji liječničkog umijeća” te “Moduli: Hitna stanja”.

Prisustvovao je i aktivno sudjelovao brojnim edukacijama i radionicama u organizaciji ESC-a i drugih organizacija u različitim europskim gradovima.

Aktivno je sudjelovao u više domaćih i međunarodnih kongresa.

Član je Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog kardiološkog društva, Europskog kardiološkog društva, Europskog udruženja za zatajivanje srca, Europskog udruženja za slikovne metode srca te Europskog udruženja za perkutanu koronarnu intervenciju.

Objavio je dvadesetak znanstvenih članaka objavljenih u indeksiranim časopisima.  Sudjeluje kao “peer reviewer” u radu 3 međunarodna časopisa. Također, sudjelovao je i sudjeluje u više kliničkih ispitivanja.